Povodom povlačenja odluke o pokroviteljstvu Akademije nauka i umjetnosti BiH (ANUBiH) nad “Rječnikom bosanskog jezika” autora akademika Dževada Jahića, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) izdala je saopćenje u kojem se navodi da BANU u potpunosti podržava i preuzima na sebe svu odgovornost za rad svog člana Dževada Jahića te da stoji iza projekta višetomnog enciklopedijskog „Rječnika bosanskog jezika“.

Sa čuđenjem, mada ne i sa prevelikim iznenađenjem, BANU je primila javno oglašavanje Odluke ANUBiH-a da više ne pruža pokroviteljstvo višetomnom enciklopedijskom „Rječniku bosanskog jezika“ autora akademika Dževada Jahića i da zahtijeva da se sa impresuma sljedećih tomova toga djela ukloni oznaka o njenom pokroviteljstvu.

Ova odluka izazvala je čuđenje, jer je mimo svih načela civiliziranih intelektualnih odnosa da jedna takva ugledna institucija, koja, osim toga, i nema dovoljnu kompetenciju upravo u pitanjima bosnistike, oduzima ovaj vid formalne podrške jednom uglednom bošnjačkom naučniku i to baš u vrijeme kada sva velikosrpska politička i politizirana naučna javnost, uz pomoć medija, protiv njega vodi bjesomučnu kampanju. Svakome je jasno da je jedini motiv i cilj te kampanje uzaludno osporavanje postojanja Bosne kao historijskog subjekta i njenoga većinskoga bošnjačkog naroda, a da se to osporavanje više ne izvodi direktno, nego preko osporavanja najvećih projekata bosnistike i  osporavanja postojanja i samoga bosanskog jezika. Utoliko više postupak ANUBiH-a odudara od svih normi ponašanja u društvu kakvo je bosansko, u kojem je neophodna  maksimalna  tolerancija i sloboda, a posebno u pitanjima koja su dio neotuđivih nacionalnih prava svakog njenog naroda.

Ta odluka izazvala je čuđenje iz jednostavnog razloga što se u njoj oduzima pravo podrške jedne odgovorne naučne institucije koja pripada svim narodima ove zemlje, i to u pitanju koje je stvar bitnih nacionalnih prava i interesa bošnjačkog naroda. Naime, svakome onom koji zna šta se sve sa Bošnjacima u najnovijoj historiji zbivalo dugi vijek i po zna da su iz određenih centara nacionalne misli i politike dolazila nastojanja da se ospori postojanje Bosne kao države, njene historije, njene kulture i njene ukupne duhovnosti, prije svega jezika, književnosti i umjetnosti, i da se sve što pripada toj sferi svede samo na postojanje srpskog i hrvatskog nacionalnoga kompleksa, koji je, historijski gledano, novijega datuma.

Taj novostvoreni odnos  ne može biti sudija cjelokupnom smislu i značenju bosanske historije i posebno onog naroda u Bosni i Hercegovini koji se nikada nije odricao Bosne kao domovine i nije tražio druge domovine, niti se distancirao od njene sudbine , nego je u svom imenu sačuvao direktan spomen svoje države, a u jeziku osnov i ključ svog nacionalnog identiteta.

Zbog svih ovih razloga, BANU izjavljuje da u potpunosti podržava i preuzima na sebe svu odgovornost za rad svog člana Dževada Jahića, da stoji iza projekta višetomnog enciklopedijskog „Rječnika bosanskog jezika“, da će kao najviša naučna institucija bošnjačkog naroda dosljedno braniti duhovne i kulturne interese tog naroda a time i same države Bosne i Hercegovine, a među tim interesima prije svega i najviše braniti pravo tog naroda na sopstveni jezik, njegovo proučavanje i njegovo izvorno, historijsko i jedino vjerodostojno bosansko ime, navedeno je iz Informativne službe.