Uzvišeni Allah kaže:

Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u maternicama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.  (Lukman, 34)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Ibn Omer, a koji je zabilježen u dva Sahiha, ali i u ostalim hadiskim zbirkama, kaže: “Znanje o vremenu nastupanja Sudnjeg dana spada u pet gajb (nepoznatih) stvari, koje ne zna niko osim Uzvišenog Allaha”, a potom je proučio ajet: “Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti…”[1] Postavlja se pitanje kako  uskladiti poruku sadržanu u ovim šerijatskim tekstovima sa činjenicom da ljekari danas mogu utvrditi spol djeteta dok se ono još nalazi u majčinoj utrobi?

Odgovor na ovo pitanje je, hvala Allahu, prilično jednostavan, međutim, prije nego što ga izložimo, potrebno je pojasniti jedno vrlo bitno šerijatsko pravilo koje glasi: “Kur’anski tekst jasnog i eksplicitnog značenja nikada ne može doći u koliziju sa kategoričkim i dokazanim činjenicama, a ako se na prvi pogled i čini da je do toga došlo, u tom slučaju ili se ne radi o kategoričkoj činjenici, već samo o pukoj i nedokazanoj teoriji, ili kur’anski tekst nije jasno suprotstavljen dotičnoj činjenici, ukoliko je ona uistinu kategorična i neupitna, jer su i kur’anski tekst jasnog i eksplicitnog značenja kao i stopostotno dokazana činjenica iz stvarnosti – kategoričkog karaktera, a dvije kategoričnosti nikada ne mogu doći u sukob i koliziju.”[2]

Ovo pravilo potvrdili su učenjaci iz prvih i potonjih generacija muslimana, a šejhul-islam Ibn Tejmijja, Allah mu se smilovao, svoje kapitalno djelo Der’u tearudil-akli ven-nakli (Harmonija između vjerodostojne tradicije i dokaza razuma) utemeljio je na ovom veličanstvenom pravilu.

Ovo pravilo i nepobitnu činjenicu potvrdio je i veliki broj objektivnih pisaca sa Zapada, među kojima i francuski pisac i istraživač Maurice Bucaille[3] koji je u svom djelu Biblija, Kur’an i nauka pojasnio da današnja Biblija nije originalna Božija objava, jer se mnogi navodi i tvrdnje prisutne u njoj nepomirljivo suprotstavljaju dokazanim naučnim činjenicama, dok u isto vrijeme navodi i mnoge primjere činjenica koje je nauka otkrila tek nedavno, a koje je Kur’an potvrdio još u vremenu kada je objavljen.

Kroz svoje istraživanje, Bucaille je dokazao da se Kur’an ne suprotstavlja dokazanim naučnim činjenicama, naprotiv, on se sa njima u potpunosti slaže i  potvrđuje ih.[4]

Nakon što smo pojasnili pravilo, slijede dva odgovora na nedoumicu u pogledu poznavanja onoga što se nalazi u maternicama žena.

  1. Kur’anska tvrdnja da samo Uzvišeni Allah zna “ono što je u maternicama” ne svodi se samo na to da On poznaje spol djeteta, već je to značenje daleko šire i obuhvatnije. Naime, Uzvišeni Allah, pored toga što poznaje spol djeteta, i to od prvog trenutka začeća, dakle prije nego što će se zametak uobličiti, zna sve pojedinosti onoga što se dešava u maternici, i to u svakom trenutku svakog stadija razvitka ploda, i prije nego što je trudnoća uopće bila primjetna, kao što zna i sve karakteristike budućeg ploda, njegove osobenosti i buduće sklonosti.[5]

Allahovo znanje o onome što je u maternicama obuhvata i poznavanje količine i obima djetetove opskrbe, hoće li biti obilna ili oskudna i da li će ta opskrba biti halal ili haram porijekla. To znanje obuhvata i poznavanje fizičkih, ali i drugih karakteristika budućeg djeteta, naprimjer, hoće li biti visoko ili nisko, hoće li činiti dobra ili loša djela i, na koncu, hoće li biti od nesretnika, tj. nevjernika, ili sretnika, tj. vjernika.[6]

Dakle, sve spomenuto obuhvaćeno je “poznavanjem onoga što je u maternicama”, a to znanje Allah je zadržao isključivo za Sebe ili je neke njegove pojedinosti otkrio nekome od Svojih odabranih stvorenja, poput poslanika ili meleka. Dakle, citirani ajet uopće ne ukazuje na to da se Allahovo znanje o onome što je u maternicama primarno odnosi na poznavanje spola djeteta, niti se bilo gdje u Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, sunnetu tvrdi nešto slično.[7]

  1. Otkrivanje spola djeteta u majčinoj utrobi medicinskim putem moguće je tek nakon što se zametak oformi i uobliči, a što se tiče perioda u kojem se zametak još uvijek nije uobličio, u tom periodu spol djeteta ni na koji način nije moguće otkriti, i znanje o tome nalazi se isključivo kod Uzvišenog Allaha.

“Učenjaci su saglasni u tome da se duša udahne (u zametak) tek nakon upotpunjenja četiri mjeseca…”[8], a to se dešava “tek nakon što zametak u potpunosti bude oformljen, tj. uobličen”.[9]

“Shodno tome, nakon što se zametak formira i dobije svoj specifičan oblik, znanje o njegovom spolu, tj. da li će biti muško ili žensko, više ne spada u gajb, odnosno tajnu poznatu samo Allahu, već to postaje stvar koju je moguće obznaniti, ukoliko se plod skriven u tminama majčine utrobe osvijetli posebnim aparatima – a uopće nije čudno niti nemoguće da je Uzvišeni Allah stvorio zrake koje su dovoljno jake da prodru u tmine maternice i da se nakon toga obznani spol djeteta.”[10]

Stoga nema ničega mnogo neobičnog u tome da je, nakon što se zametak formira i uobliči u maternici, ultrazvukom moguće utvrditi spol djeteta i to ne spada u gajb, tj. nepoznato, već u ono što je poznato. Također, možemo kazati da utvrđivanje spola djeteta uz pomoć ultrazvuka spada u poznavanje vanjštine i pitanja ovozemnog života, što Uzvišeni Allah ljudima ne poriče, već baš suprotno, On im to potvrđuje, riječima:

Oni znaju spoljašnju stranu života na ovome svijetu… (Er-Rum, 7).

Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, u komentaru ajeta: “…i samo On zna šta je u maternicama…”(Lukman, 34), kazao je: “Niko osim Allaha ne zna šta On želi stvoriti, međutim, nakon što On odredi da li će zametak biti muško ili žensko, sretnik ili nesretnik, tada za to saznaju i meleki zaduženi za to, pa i drugi kome to Allah dopusti.”[11]

Na spomenuto ukazuju šerijatski dokazi, ali i dokazi iz prakse.

Što se tiče šerijatskog dokaza, u hadisu koji prenosi Enes, radijallahu anhu, a koji je zabilježen u dvaSahiha, navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Allah je za maternicu zadužio meleka koji kaže: ‘Da, Gospodaru, sada je kapljica sjemena! Da, Gospodaru, sada je zakvačak! Da, Gospodaru, sada je komad mesa!’, pa kada Allah htjedne  upotpuniti njegovo stvaranje, (opunomoćeni melek) upita: ‘Gospodaru, (hoće li biti) muško ili žensko, nesretnik ili sretnik, kakve opskrbe i kojeg roka života?’, pa se (djetetu) sve to zapiše dok je još u majčinoj utrobi.”[12]

Kada je riječ o dokazima iz prakse, već smo spomenuli da je spol djeteta moguće utvrditi ultrazvučnim pregledom, međutim, to je ostvarivo tek nakon što se zametak oformi i razvije.

Nastaviće se…

____________________________

Naslov originala: El-Imanu bil-kada’i vel-kader

Naslov prijevoda: Vjerovanje u Allahovo određenje i sudbinu

Autor: Muhammed b. Ibrahim el-Hamed

Knjigu pregledao i svojim komentarima i opaskama popratio: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Recenzija prijevoda: prof. dr. Zuhdija Hasanović.

Preveo: Amir Durmić

___________________________________

[1]     Buhari, Sahih, 1/18, i Muslim, Sahih, 1/39, br. 9.

[2]     Ibn Usejmin, Medžmuu fetava ve resail, 3/77.

[3] Moris Bikaj. (op. prev.)

[4]     Vidjeti: Maurice Bucaille, Et-Tevratu vel-Indžilu vel-Kur’anu vel-ilm, na arapski jezik preveo: šejh Hasen Halid.

[5]     Sejjid Kutb, Fi zilalil-Kur’an, 5/2799.

[6]     Vidjeti: Ibn Hadžer, Fethul-Bari, 11/492.

[7]     Ibn Usejmin, Medžmuu fetava ve resail, 3/77.

[8]     Vidjeti: Nevevi, Šerhun-Nevevi ala Sahihi Muslim, 16/191, i Ibn Hadžer, Fethul-Bari, 11/493.

[9]     Vidjeti: Nevevi, Šerhun-Nevevi ala Sahihi Muslim, 16/191.

[10]   Ibn Usejmin, Medžmuu fetava ve resail, 3/77.

[11]   Ibn Kesir, Tefsirul-Kur’anil-azim, 3/473.

[12]   Buhari, Sahih, br. 6595, i Muslim, Sahih, br. 2646.